Tổng quan

Với PersonalBridge app, chúng tôi hỗ trợ seller kết nối không giới hạn số lượng store vào cùng một tài khoản seller.

Connect Shopify với PersonalBridge App
Cách 1:

Bước 1: Trong dashboard seller, điều hướng tới Settings -> Online Stores -> Add New.Bước 2: Chọn platform: Shopify và điền thông tin store title, domain

Lưu ý: Domain bạn cần dùng domain dưới dạng: https://store_name.myshopify.comBước 3: Sau khi hệ thống chuyển hướng bạn sang store Shopify, ấn Install unlisted app để cài đặt appCách 2:

Bước 1: Chuẩn bị URL để cài đặt PersonalBridge app

Để cài đặt PersonalBridge app thông qua URL, hãy tạo url theo cấu trúc sau:

https://domain/admin/oauth/authorize?client_id=f413b83913bfd2684978a7f9969b6cbb&scope=read_script_tags,write_script_tags,read_products,write_products,read_product_listings,read_collection_listings,read_orders,write_orders,read_customers,read_themes,write_themes,read_content,read_fulfillments,write_fulfillments,write_merchant_managed_fulfillment_orders,read_shipping,write_shipping,read_discounts,write_discounts,read_inventory&redirect_uri=https://api.personalbridge.com/auth_callback/shopify&state=none

Hãy thay domain của bạn vào phần domain của URL trên.

Ví dụ: store của bạn có domain là https://personalbridge.myshopify.com/ thì URL để cài đặt sẽ là:
https://personalbridge.myshopify.com/admin/oauth/authorize?client_id=f413b83913bfd2684978a7f9969b6cbb&scope=read_script_tags,write_script_tags,read_products,write_products,read_product_listings,read_collection_listings,read_orders,write_orders,read_customers,read_themes,write_themes,read_content,read_fulfillments,write_fulfillments,write_merchant_managed_fulfillment_orders,read_shipping,write_shipping,read_discounts,write_discounts,read_inventory&redirect_uri=https://api.personalbridge.com/auth_callback/shopify&state=none

Bước 2: Truy cập URL cài đặt app

Hãy truy cập URL bạn tạo được ở bước 1 để mở màn hình cài đặt app. Lúc này Shopify sẽ hiển thị màn hình để xác nhận lại bạn có muốn cài app hay không. Hãy ấn Install để tiến hành cài đặt.Connect Shopbase với PersonalBridge App
Cách 1:

Bước 1: Trong dashboard seller, điều hướng tới Settings -> Online Stores -> Add New.Bước 2: Chọn platform: Shopbase và điền thông tin store title, domain.

Lưu ý: Domain bạn cần dùng domain dưới dạng: https://store_name.onshopbase.comBước 3: Sau khi hệ thống chuyển hướng bạn sang store Shopbase, ấn Install app để cài đặt app.Bước 4: Thêm script của app:

Trên store shopbase, bạn truy cập vào Online store -> Preferences tìm tới mục Additional scripts và chọn tab head, điền giá trị sau <script src="https://apis.personalbridge.com/shopbase.js" type="text/javascript"></script> và ấn Save.Cách 2:

Bước 1: Chuẩn bị URL để cài đặt PersonalBridge app

Để cài đặt PersonalBridge app thông qua URL, hãy tạo url theo cấu trúc sau:
https://domain/admin/oauth/authorize?client_id=bcbbb3567ee40943462324d482048f2e&scope=read_products,write_products,read_orders,write_orders,read_customers,write_fulfillments,read_fulfillments&redirect_uri=https://api.personalbridge.com/auth_callback/shopbase?action_type=NEW_INSTALL

Hãy thay domain của bạn vào phần domain của URL trên.

Ví dụ: store của bạn có domain là https://personalbridge.onshopbase.com/ thì URL để cài đặt sẽ là:

https://personalbridge.onshopbase.com/admin/oauth/authorize?client_id=bcbbb3567ee40943462324d482048f2e&scope=read_products,write_products,read_orders,write_orders,read_customers,write_fulfillments,read_fulfillments&redirect_uri=https://api.personalbridge.com/auth_callback/shopbase?action_type=NEW_INSTALL

Bước 2: Truy cập URL cài đặt app

Hãy truy cập URL bạn tạo được ở bước 1 để mở màn hình cài đặt app. Lúc này Shopbase sẽ hiển thị màn hình để xác nhận lại bạn có muốn cài app hay không. Hãy ấn Install để tiến hành cài đặt.Bước 3: Thêm custom script

Để app có thể hoạt động chính xác, bạn cần thêm script sau vào Additional scripts. Truy cập Online store -> Preferences -> Additional scripts và thêm đoạn script sau <script src="https://apis.personalbridge.com/shopbase.js" type="text/javascript"></script>.Connect WooCommerce với PersonalBridge App

Bước 1: Trên store WooCommerce: Tìm kiếm theo từ khoá PersonalBridge sau cài đặt và kích hoạt plugin PersonalBridge. Bạn cũng có thể download bản zip tại WordPress.orgBước 2: Trên app PersonalBridge: điều hướng tới Settings -> Online Stores -> Add New.Bước 3: Chọn platform WooCommerce và điền thông tin store title, domain và click Ok để tiếp tục.Bước 4: Hệ thống sẽ chuyển hướng bạn sang store WooCommerce với yêu cầu ấn Approve để kết nối với PersonalBridge.

Nếu bạn chưa login thì hãy login để connect store với app PersonalBridge.Sau đó ấn Approve để hoàn tất việc connect store với PersonalBridge.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!