Bài viết về: Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Advanced Settings cho layer

Advanced settings là gì?Chức năng Advanced Settings được sử dụng khi bạn muốn cài đặt điều kiện để ẩn hoặc hiện một Layer khi người dùng thay đổi các dữ liệu Personalized tương ứng. Với mỗi layer trong artwork bạn có thể cài đặt một hoặc nhiều điều kiện cùng lúc.

Ví dụ: Khi bạn muốn khách hàng có tự nhập vào hastag riêng của họ khi hastag đó không nằm trong danh sách những mẫu thiết kế bạn đưa ra trong artwork thì bạn có thể dùng thêm điều kiện trong Advanced settings như sau:

Hashtag Clipart

Lúc này ngoài việc khách hàng có thể chọn hashtag từ danh sách những mẫu do bạn cung cấp thì họ cũng có thể tự nhập vào hashtag riêng của họ với các bước thiết lập như sau:

Trong các Hashtag mẫu, bạn tạo một hashtag rỗng nhằm đánh dấu lựa chọn của khách hàng là nhập vào Hashtag riêng của họ với tên là Type Your Hashtag

Type Your Hashtag

Sau đó bạn tạo một Layer Text cho phép khách hàng nhập custom hashtag của họ vào, layer này có cấu hình Advanced Settings như sau

Enable conditions

Layer này chỉ xuất hiện với điều kiện khi khách hàng chọn Select Your Hashtag với giá trị là Type Your Hashtag

Custom Hashtag

Các bước cấu hình Advanced settingsEnable Conditions

Chọn Enable Conditions để cho phép sử dụng tính năng này
Chọn điều kiện Show hoặc Hide để xác định loại điều kiện là ẩn hay hiện layer khi các giá trị liên quan thoả mãn điều kiện bạn đưa ra.
Chọn luật áp dụng: All hoặc One hoặc None tương ứng với các Rule bên dưới:
+ All là khi các giá trị của tất cả các Rule bên dưới phù hợp.
+ One là khi chỉ một trong những rule đó phù hợp.
+ None là khi tất cả các rule này không phù hợp.
Thêm các rule cho phần thiết lập giá trị của điều kiện, bạn cần thiết lập tối thiểu 1 rule cho mỗi layer. Mỗi điều kiện cần các thiết lập sau
Target Layer: là layer xác định để lấy giá trị đầu vào.
Điều kiện Equal to hoặc Not equal to là để xác định giá trị khách hàng chọn phù hợp với giá trị bạn thiết lập hay ngược lại.
Giá trị thiết lập để so sánh với giá trị khách hàng chọn sao cho phù hợp điều kiện ở trên.

Cập nhật vào: 20/08/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!